Psykodynamisk terapi

 

I psykodynamisk psykoterapi erbjuds du att, i ett nära samarbete med terapeuten, försöka förstå de inre och yttre sammanhangen i ditt liv.

Det kan till exempel handla om att förstå hur symtomen hänger samman med nuvarande livssituation eller något som hänt dig tidigare i livet. På så sätt kan du finna nya perspektiv och nya sätt att hantera svårigheter och upptäcka hur du själv påverkar ditt liv.

 

Psykoterapi kan betraktas som en samarbetsrelation mellan två människor, konfidenten och terapeuten.

I samspel med varandra söker de orsak till och förståelse för patientens problem och lidande.
Det är alltså ett relationsarbete där båda är delaktiga, men där det är patienten som är huvudpersonen.

Konfidentens nyfikenhet och beredskap att utforska sig själv är en god förutsättning för att nå framgång i terapin.

 

Psykoterapi kan bedrivas individuellt, eller i grupp och bygger på vedertagen psykoterapeutisk kunskap.

 

Varför psykoterapi?

 

Många människor lider av psykiska svårigheter och psykisk ohälsa som inte gått att komma tillrätta med. Andra hamnar i svåra situationer som leder till personliga kriser.

 

Ångest, stress, oro, sömnbesvär eller nedstämdhet är symptom som kan förknippas med det aktuella läget i livet. Det kan handla om skilsmässa, svårigheter med barn, föräldrar eller med arbetet.

 

Men ibland är det svårt att förstå orsakerna till problemen, särskilt då de tar sig uttryck i kroppsliga besvär som t ex magkatarr eller huvudvärk.

I psykodynamisk psykoterapi erbjuds man att tillsammans med terapeuten söka förstå de inre sammanhangen, t ex hur symptomen kan hänga samman med livssituationen nu eller tidigare i livet och därigenom finna nya perspektiv och sätt att hantera svårigheter.

 

Genom konsultationssamtal kan man få hjälp att avgöra om man behöver och kan ha glädje och nytta av denna behandlingsform.

Med större kunskap och medvetenhet om sig själv, sina behov och motiv genom psykoterapi ökar förmågan att förstå och påverka sitt eget liv

 

Källa: Riksföreningen PsykoterapiCentrum