Psykodrama betyder "själen i handling"

 

Psykodrama är en av de fyra konstterapeutiska metoderna, förutom bild-, dans- och musikterapi. Metoden är skapad av J L Moreno, läkare och filosof, född i Wien 1889.

 

Psykodrama är en terapimetod i grupp eller individuellt där man utforskar sig själv och sina relationer både genom ord och handling. I ett psykodrama är det huvudpersonen som är poeten, den som berättar sin unika historia.

 

Psykodrama är baserat på sociometri, en teori om människors relationer och nätverk och på en livsåskådning, som betonar människan som en fri och skapande varelse. Jacob Levy Moreno hade en djup tilltro till människans förmåga att växa och utvecklas. Han ville därför ge dramat en plats i vardagen som ett verktyg för att lösa mellanmänskliga konflikter. Han inspirerades av barnets lek med rollbyten och dramatiseringar av sina fantasier.

 

Det är ett förhållningssätt och en filosofi där kreativitet spontanitet och mötet mellan människor står i centrum. Moreno definierade spontanitet som vår förmåga att hantera en ny situation på ett adekvat sätt och en gammal situation på ett nytt sätt. Den huvudsakliga teknik som används i psykodrama är rollbytet som frigör och utvecklar spontanitet och kreativitet.

 

Hur går ett psykodrama till?

Ett drama föregås av en uppvärmningsfas, där hela gruppen arbetar tillsammans kring ett tema. Någon får kontakt med något viktigt och vill utforska frågeställningen vidare. Då sätts ett drama upp med regissörens och gruppens hjälp. Regissörens uppgift är att leda dramat i en meningsfull riktning för den som vill utforska ett tema. Handlingen spelas upp här och nu och kan röra sig obehindrat mellan fantasi och verklighet, från dåtid till framtid precis som drömmen eller vår inre verklighet. Dramat kan bestå av en enda scen men oftare av flera som utvecklar det ursprungliga temat. De övriga i gruppen deltar som medspelare eller engagerade åskådare.

 

Efter dramat sitter gruppen ner och de som vill delar med sig av känslor och erfarenheter som väckts till liv under dramat. Det brukar visa sig att flera i gruppen har erfarenhet av liknande händelser, vilket är oerhört värdefullt för den som just undersöker ett tema.

 

Att gå enskilt i psykodramaterapi

Det kan innebära att vi ibland istället för att tala om en händelse skapar eller återskapar den i rummet tillsammans. Vi undersöker var, när, vilka personer och vilken händelse som behöver gestaltas och bearbetas.

 

Följande begrepp är väsentliga:

Det autentiska mötet – Moreno menade att en människas personlighet blir manifest först i mötet med en annan och att detta är grunden för varje själslig aktivitet.

Spontanitet och kreativitet - spontanitet betecknar Moreno som friheten i ögonblicket att göra ett nytt val, inte gå på rutin utan att välja att göra på ett nytt sätt i en gammal situation och därmed frigöra sin kreativitet, skapa nya lösningar. Kreativiteten ser Moreno som mänsklighetens största tillgång. Det handlar inte om en sanning utan om många sanningar och när de lyfts upp möjligheten till nya lösningar.

 

Aktion och val - människan är en handlingsvarelse som i aktionen visar vem hon är, språket kan skapa en skillnad mellan att säga och att göra och det är genom att visa upp beteenden och interaktionssekvenser som det går att utarbeta nya strategier, hitta en ny väg eller skapa en ny möjlighet.

 

Tele – en förmåga att leva sig in i vad en annan människa tänker och känner och att den andre kan föreställa sig vad jag känner och tänker, en ömsesidig empati som går i bägge riktningarna och där jag kan se på mig själv genom den andres ögon, vilket kan skapa insikt och öppna upp för nya perspektiv.

 

Psykodrama kan användas i grupp, enskild psykoterapi, parterapi och handledning.

 

  •  Utforska problem på ett lekfullt sätt.
  • Befria din kreativitet
  • Gestalta drömmar, ditt förflutna och livet här och nu
  • Öka förståelsen för hur relationer byggs upp och utvecklas
  • Utveckla din förmåga till spontanitet